مستند بزرگترین دشمن دیکتاتور “قسمت دوم”

در این مستند تحلیلی، به استراژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر موج انتقادات،اعتراضات و پدیده آگاهی رسانی حاصل از استفاده از شبکه های اجتماعی در دو دهه اخیر پرداخته ایم.

تهیه و تولید در گروه مستند سازی شبکه آزادی