مستند ” ابوشریف”
عباس آقازمانی از تاثیرگذارترین چهره های انقلاب ۱۳۵۷ معروف به ابوشریف چه کسی است و اکنون در کجا زندگی میکند و چه ماموریتی دارد؟ چرا اولین فرماندهان سپاه پاسداران اکنون نقش پررنگی در ساختار نظامی ندارند؟؟ ببینید از تشکیل گروه حزب الله تا سقوط حکومت شاهنشاهی و کشتاری که در قارنا و کردستان صورت گرفت فیلم مستند”ابوشریف” کاری از واحد مستند سازی تلوزیون آزادی