مسئولیت های فردی و اجتماعی | دکتر میترا بابک

هر فرد در قالب یک اجتماع چگونه تعریف می شود؟ مسئولیت های اجتماعی فرد کدام اند؟

در صورت شانه خالی کردن فرد در قبال مسئولیت هایش، اجتماع را به کدام ورطه می‌کشد؟

مسئولیت های اجتماعی ایرانیان در شرایط کنونی کدام اند؟

در زمینه خلاء مسئولیت پذیری در جامعه امروز ایران؛ مورد یا مواردی وجود دارد که به مرز خطر جدی رسیده باشد؟

آیا می توان برای یک کشور روان جمعی متصور بود؟ آیا این روان اکنون در سلامت است؟ برای دورشدن از این عدم سلامتی راهکار چیست؟

چگونه می توان به مسئولیت خویش برای سلامت روان جامعه یاری برسانیم؟