مرگ مشکوک زندانی سیاسی کرد پس از آزادی از زندان

به گزارش شبکه آزادی به نقل از “هەنگاو”، چهارشنبە ١۴ شهریور ٩٧، یک زندانی سیاسی کرد با هویت ”محمد صالح کدخدا شیرە“ اهل بوکان کە پیشتر پیشمرگه حزب کوملە کوردستان ایران بودە است، پس از آزادی از زندان بە طرز مشکوکی جان سپرد.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای کدخدا شیرە پیشتر بە ١۶ سال حبس محکوم شدە و  دو سال پیش بازداشت و زندانی شدە بود.

دو هفتە پیش از سوی مسئولین زندان مرکزی بوکان بە این زندانی سیاسی گفتەاند کە بە مرخصی برو و دیگر لازم نیست کە برای ادامە دوران محکومیت  خود بە زندان باز گردید.

این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در ادامە اعلام کرد خانوادە این زندانی سیاسی بر این باور هستند کە وی از سوی مسئولین زندان از طریق خوراندن دارو مسموم و وی را آزاد کردەاند.