مدیر پایگاه خبری جانبازان اصلاح طلب به حبس محکوم شد

هادی مهرانی مدیر پایگاه خبری جانبازان اصلاح طلب به اتهام تبلیغ علیه نظام، به ۹۵ روز حبس تعزی محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، هادی مهرانی مدیر پایگاه خبری جانبازان اصلاح طلب به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب اسلامی به نودو پنج روز حبس تعزی محکوم شد.

علی مجتهد زاده، وکیل دادگستری در توییتر نوشت: آقای محمد هادی مهرانی مدیر پایگاه خبری جانبازان اصلاح طلب به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب اسلامی به نودو پنج روز حبس تعزی محکوم شد

پیشتر علی مجتهد زاده، وکیل دادگستری گفته بود: ایشان تحت قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی است و خانواده وی هنوز نتوانسته وثیقه تعیین شده را تامین کند.

آقای مهرانی روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.