مدیر مسئول هفته نامه صدا به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

محمدجواد روح، فعال رسانه ای و مدیر مسئول هفته نامه صدا، توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز یک شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمد جواد روح، فعال رسانه ای و مدیر مسئول هفته نامه صدا توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی پس از تبرئه از اتهامات تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دلیل نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

یک منبع مطلع در این باره گفت: “این جلسه دادرسی اواخر تیر ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و محمد جواد روح به همراه وکیل مدافع خود علی مجتهدزاده در این جلسه دادرسی حاضر شدند و دفاعیات خود را از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه ارائه کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “مبنی تفهیم این ۳ به محمد جواد روح، براساس انتشار عکسی از ناو هواپیما بر آمریکا و نوشتن جمله « دو راهی جنگ و صلح » در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بوده است. براین اساس پس توقیف این هفته نامه در تاریخ مذکور و تشکیل پرونده ای در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و طی مراحل بازپرسی به شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد. 

در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با دستور شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه هفته نامه صدا به مدیر مسئولی محمد جواد روح توقیف شد و در تاریخ ۴ خرداد ماه همان دستور رفع توقیف صادر شد اما روند قضائی پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت.