مخالفت با اعطای مرخصی ناصر فهیمی پزشک زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ

قوه قضائیه با درخواست مرخصی ناصر فهیمی پزشک زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ مخالفت کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی قوه قضاییه با درخواست اعطای مرخصی ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی که در اواخر اسفند ۹۸ به دلیل شیوع بحران ویروس کرونا در زندان مطرح کرده بود، مخالفت کرد.

این در حالی ست که با توجه به شرایط حاد زندان ها به دلیل شیوع ویروس کرونا ، قوه قضاییه اقدام به اعطای مرخصی به زندانیان جهت کاهش ازدحام جمعیت در زندان ها نموده و به تعدادی از زندانیان  مرخصی تعلق گرفته است.

ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی و پزشک کرد زبان اهل تسنن بعد از درخواست ابطال تابعیت ایرانی خود به دلیل دیکتاتور بودن حکومت و ارسال بیانیه های متعدد بر علیه رژیم ،حمایت از احزاب و گروه های مخالف جمهوری اسلامی

،افشاگری موارد نقض حقوق بشری توسط رژیم در داخل و خارج از زندان و … موجب تبعید نامبرده از زندان اوین به زندان تهران بزرگ و همچنین پرونده سازی جدید در دادگاه ۳۳ مقدس ویژه امنیت بر علیه وی شده است.