محدوده خاکستری – فرامرز بختیار

گفتگوی شبکه آزادی با فرامرز بختیار دبیر کل حزب بختیاری، لرستان، کهگلویه و بویر احمد (لرستانات)