ویدئوگرافیک | ماجرای لبخند مصباح از زبان روانپریش همیشه گریان!

حاکمیت تبهکار ایران از مجموعه افراد روانپریشی تشکیل شده که گاه و بیگاه در تریبون‌های مختلف به چرندگویی می‌پردازند.

کاظم صدیقی، امام جمعه همیشه‌گریان تهران یکی از این روانپریش‌هاست که مدعی شده مصباح یزدی در غسالخانه چشم باز کرده و لبخند زده است.

او البته توضیحی نداده که اگر مصباح چشم باز کرده و لبخند زده، چرا زنده به گورش کرده‌اند! منتقدان می‌گویند یا غسال را باید مجازات کنند یا صدیقی را به تیمارستان ببرند.