قرار داد ایران و چین | دکتر میترا بابک

تمامی حکومت های دیکتاتوری نظیر قذافی و صدام حسین،در اواخر دوره ی حکومت خود تن به قرارداد های ننگین دادند
جمهوری اسلامی هم از این قائله مستثنی نیست و همانطور که میدانید اخیرا قرارداد ۲۵ ساله ای با کشور چین را امضا کرده است
اما این قرارداد چه عواقبی برای کشور ایران خواهد داشت؟
قرارداد کامبوج و چین که مشابه قرارداد ایران و چین است،چه بلایی بر سر مردم و اقتصاد و خاک کامبوج آورد؟
با این قرارداد ها چه چیزی در انتظارمان است؟