فیلم مستند ” گرتا تونبرگ، نهالی از قاره سبز”

او کسی است که مسیر خود را از فعالیت های زنجیره ای کوچک تا سخنرانی در سازمان ملل ادامه داد.
گرتا تونبرگ کیست که توجه افکار عمومی و دوربین رسانه ها را سمت خود کرده است؟
تهیه و تولید در شبکه آزادی