فیلم مستند “چند زبانه ها”

یکی از مسائلی که همواره مورد اختلاف نظر بخشهای مختلف روشنفکران ایرانی است، مسئله زبان مادری است.

غیرفارس زبانها معتقدند که آموزش به زبان مادری بیش از این که یک خواسته باشد، یک نیاز است اما مخالفین با بهانه های مختلف از جمله اینکه سیستم آموزش به زبان مادری در ایران با چندین زبان مختلف قابل اجرا نیست؛ این خواسته را مردود می دانند.

در این فیلم مستند، با بررسی سیستم آموزشی و اداری دو کشور چند زبانه ی “سوییس” و “آفریقای جنوبی”، اجرایی بودن این سیستم را نشان دادیم.