فیلم مستند “هی مارکت”

واقعه ای که کمتر کسی حتی اسمش را شنیده است.چه برسد به اینکه بداند داستانش نیست.

در قرن نوزدهم میلادی کارگران شهر شیکاگو به دلیل حقوق پائین و نبود قوانین منصفانه دست به اعتراض گسترده زدند.

هی مارکت به حادثه ای اطلاق میگردد که در آن جمع کثیری از کارگران توسط پلیس آمریکا در اجتماعی مسالمت آمیز کشته شد.