فیلم مستند ” ناشنوایان”

گروهی از جامعه که به تازگی در مورد آن ها فهمیدیم ۱۵ سال است زبانی ناشناخته به نام زبان ناشنوایان را از تلویزیون میبینند.
در این فیلم به بررسی وضعیت ناشنوایان از گذشته تا کنون پرداخته ایم.
تهیه و تولید در شبکه آزادی