فیلم مستند ” رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر”

به جز سال های ابتدایی انقلاب، مجلس خبرگان بر خلاف مابقی ارکان های جمهوری اسلامی، کم حاشیه ترین و بی خبرترین رکن این نظام بوده است. این مجلس که طرفداران جمهوری اسلامی آن را ضامن دموکراسی میپندارند، چه رابطه و تعاملی با رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی داشته است؟ در این فیلم مستند به تاریخ این مجلس و رابطه آن با رهبری پرداخته ایم