فیلم مستند ” حوثی ها و یمن خوشبخت “

یمن کشوری بود که به دلیل بارش‌های فراوان و آب وهوایی بهتر نسبت به عربستان و کشاورزی پر رونق آن به یمن خوشبخت مشهور شده بود. نامی که اکنون و پس از جنگ‌های طولانی و زمامداری حاکمان نالایق، فساد و نابودی گسترده‌ای را بر مردم یمن تحمیل کرده است. در فیلم مستند ” حوثی ها و یمن خوشبخت” به دنبال پاسخی برای این سوال هستیم: حوثی ها چه کسانی هستند و چه ارتباطی با حکومت ایران دارند؟