فیلم مستند “انگشت در خون”

در فیلم مستند انگست در خون،به تاثیر حضور مردم در انتخابات پرداختیم چرا جمهوری اسلامی سخت اصرار به کشاندن مردم پای صندوق رای دارد؟ با توجه به شرایط کشور و وضعیت زندگی مردم،آیا باز هم باید در انتخابات شرکت کرد؟ کاری از تیم مستند سازی تلوزیون آزادی