فقر | دکتر میترا بابک

در برنامه ی این هفته ی روانیار،دکتر میترا بابک از فقر مالی در جامعه،و تبعات آن زندگی و خانه میگوید

فقری که جامعه ی ایران،چندین دهه است، روز به روز به باتلاق آن فرو میرود چه کسانی مسئول کنترل فقر در جامعه هستند؟

اساسا فقر چیست و به چه کسی فقیر گفته میشود؟