علم و یا شبه علم | دکتر میترا بابک

علم و یا شبهه علم؟ آیا خرافات علمی هم میتواند نقش علم را در زندگی امروز بشر داشته باشد؟

دکتر میترا بابک در این هفته از برنامه روانیار به موضوع خرافات علمی میپردازد.