علت های بروز رفتار دو گانه جامعه چیست؟جمهوری اسلامی رفتن یا ماندن؟