ضرب و شتم کولبر ١۶ سالە توسط نیروهای مرزبانی در مرز نوسود

یک کولبر ۱۶ ساله اهل روستای دوریسان از توابع شهرستان پاوه توسط نیروهای مرزی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گرارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، یک کولبر نوجوان در حین کولبری در مرزهای نوسود واقع در استان کرمانشاه از سوی نیروهای مرزبانی با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

طبق این گزارش، عصر روز پنجشنبە ١۶ مرداد ٩٩، نیروهای مسلح در مرزهای نوسود دستەای از کولبران را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند کە یک کولبر به نام “مبین حسینی” ١۶ سالە و فرزند سیروس، اهل روستای دوریسان در اثر ضرب و شتم نیروهای مرزبانی کە با قنداق تفنگ از ناحیە سر و صورت مورد حملە قرار گرفتە، بە شدت زخمی شدە است.

مبین حسینی جهت مداوا بە مراکز درمانی پاوە منتقل شدە وضعیت جسمانی وی مناسب گزارش شدە است.