صدیقه وسمقی از حضور در دادگاه انقلاب خودداری کرد

دکتر صدیقه وسمقی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر که روز چهارشنبه ۴ تیر ماه برای رسیدگی به اتهاماتش به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شده بود، از حضور در دادگاه خودداری کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “سحام”، روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات صدیقه وسمقی، شاعر و نویسنده و فعال سیاسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حالی برگزار شد که او از حضور در دادگاه خودداری کرده بود.

صدیقه وسمقی, دلیل خود از عدم حضور در این جلسه دادرسی را فرمایشی بودن روند قضائی پرونده اش عنوان کرد و فقط محمود علیزاده طباطبائی در این جلسه بعنوان وکیل این فعال سیاسی حاضر شد و پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان, ادامه جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد”

وسمقی معتقد است که ما باید بر حاکمیت قانون و جلوگیری از رویه های غیرقانونی در کشور پافشاری کنیم. او می افزاید که اتهامات سیاسی باید در دادگاه علنی، با حضور هیئت منصفه و با رعایت قانون آیین دادرسی انجام شود.حضور در دادگاه انقلاب ، تایید رویه ی غیرقانونی و غیرعادلانه ی جاری است.

در جلسه چهارم تیر ماه کیفرخواست توسط نماینده ی دادستان و با حضور وکیل وسمقی، سید محمود علیزاده طباطبایی قرائت شد اما جلسه ادامه نیافت.

رسیدگی به اتهام این نویسمده و پژوهشگر به جلسه ی دیگر موکول شد که تاریخ آن توسط شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اعلام خواهد شد.