صدور یک سال حبس برای یک فعال کارگری اهل کامیاران

یکی از فعالین کارگری اهل کامیاران کە تابستان امسال بازداشت شدە بود، بە حبس محکوم شد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو، روز یک شنبە  ١٨ آذر ٩٧ امید اسدی از فعالین کارگری اهل کامیاران بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم بە اتهام فعالیت کارگری و صنفی و همکاری با احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران و از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب شهرسنندج صادر شدە است.

امید اسدی، روز سەشنبە ۳۰ مرداد ٩٧ در چهار راه اصلی کامیاران بە شدت از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد.

وی پس از چندی با تودیع وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی و بە طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدە بود.