شلیک نیروهای مسلح بە کولبران و زخمی شدن دو کولبر در مرز بانە 

دو کولبر اهل بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدند.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از”هەنگاو”، عصر روز دوشنبە ٢۸ آبان ٩٧ ، نیروهای مسلح ایران در منطقە مرزی چومان شهر بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر را بە شدت زخمی کردەاند.

در اثر این تیراندازی دو کولبر اهل روستای آرمردە بانە بە نام های ”لقمان فتاحی“ و ”لقمان اعلم“ از ناحیە پا بە شدت زخمی شدەاند.

این دوکولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر سلیمانیە در اقلیم کردستان منتقل شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح ایران همچنین تعداد از اسب ها و بارهای کاسبکاران کرد را مصادرە و با خود بردەاند.