ویدئوگرافیک | سالمرگ سلیمانی؛ الهه جنگ خامنه‌ای!

رژیم ایران که از گرفتن انتقام سخت عاجز است، در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی از یک سو برای آمریکا شاخ و شانه می‌کشد و از سوی دیگر تلاش می‌کند از او چهره‌ای مقدس بسازد.

وجود یک الهه جنگ برای خامنه‌ای می‌تواند کارکردهای متنوعی از جمله تحریک احساسات طرفداران رژیم داشته باشد.

برگزاری مراسم‌های مختلف، چاپ ده‌ها هزار بنر و تبلیغات در فضای مجازی بخشی از کارزار رژیم برای تبدیل سلیمانی به چهره‌ای مقدس است تا بتواند از آن برای جنگ‌طلبی و قشون‌کشی استفاده کند.