زیرنویس – قسمت چهارم

آذین ساداتی کنشگر اجتماعی و هنرمند، میهمان زیرنویس هستند
خانم ساداتی از بایکوت صدای اعتراضات ایرانیان در رسانه های اروپایی و بازوهای تبلیغاتی رژیم در خارج از ایران حرف زد. ایشان به هشتگ ها و فعالیتهای تبلیغاتی براندازان در شبکه های اجتماعی اشاره کرد. در ادامه خانم ساداتی از ترس رژیم از مردم ایران گفت