زیرنویس – قسمت پنجم

در این برنامه #زیرنویس آقای محمد مظفری فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق از دستگیری شبانه خانواده پویا بختیاری گفتند.
در این زیرنویس، از گزارش خبرگزاری رویترز درباره آبان ماه خونین و موج دوم قیام در ۵ دی خواهیم گفت