زنان و سیاست

بر اساس گزارش جهانی فاصله جنسیتی، با آنکه سهم و اشتراک زنان در عرصه های سیاسی به ویژه حضور آنان در پارلمان های اکثر کشورها نسبت به سابق بهبود یافته است، اما در عرصه سیاسی و تصمیم گیری ها هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارند. زیرا فقط ۲۵ درصد از ۳۵۱۲۷ کرسی پارلمان ها را زنان دارند و از میان ۳۳۴۳ وزیر، تنها یک پنجم یعنی ۲۱ درصد آنها زن اند. همچنان در عرصه های اقتصادی و تعلیمی نیز خلاهایی وجود دارند. در قسمت درآمد زنان نیز کاستی هایی وجود دارند که باید مرفوع گردند. براساس این گزارش حدود ده درصد زنان و دختران جوان میان ۱۵ تا ۲۴ ساله در جهان، به ویژه در کشورهای رو به انکشاف، از خواندن و نوشتن محروم اند.