ریشه ها – موج دوم قیام آبان ۹۸

در این برنامه آزاد مستوفی و بهزاد خوشحالی از موج دوم جریانی که به نام قیام آبان ۹۸ شناخته میشود، می گویند.