ریشه ها – لرستان و مشکلات

کارشناس این برنامه:
فرامرز بختیار – رئیس حزب لرستانات