ریشه ها: در بلوچستان چه می گذرد؟

روزانه بین ده تا پانزده هزار نفر سوختبر از مرز سیستان و بلوچستان تردد می کنند.
سپاه پاسداران اخیرا در صدد منحصر کردن این بازار برای خود هستند. از جمله ی این طرح ها، طرح رزاق است.
در این برنامه، محمد کدخدائی، عضو حزب مردم بلوچستان به سوال های طاهره صادقی، مجری برنامه ریشه ها در مورد منبع درآمد مردم بلوچستان، سوختبری و اعتراضات اسفند ۹۹ پاسخ می دهد.