ریشه ها – حقوق زنان اهوازی

این برنامه به حقوق پایمال شده زنان استان خوزستان میپردازد.
کارشناس برنامه:مونا سیلاوی – فعال سیاسی