ریشه ها – اپوزوسیون دموکرات و غیر دموکرات

بررسی ویژگی های اپوزوسیون دموکرات و غیر دموکرات در این قسمت از برنامه ریشه ها  با حضور آقای عباس خرسندی سخنگوی شورای دموکراسی خواهان ایران