ریشه ها : انتخابات و نه به جمهوری اسلامی

در این قسمت از برنامه ریشه ها، دو عضو دیگر از احزاب شورای دموکراسی خواهان ایران، مهمان این قسمت هستند و در مورد موضوعاتی همچون کمپین”نه به جمهوری اسلامی”، تحریم انتخابات و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور صحبت میکنند.