ریشه ها – اعتراضات به قتل شاعر عرب در اهواز

تبعات قتل شاعر عرب حسن حیدری چه بود؟
مردم چگونه واکنش نشان دادند؟؟