ریشه – دموکراسی در ایران

در قسمت قبلی ریشه به مسئله دموکراسی پرداختیم اما این پدیده در ایران چه جایگاهی داشته و دارد؟
مهمان: عباس خرسندی