ریشه – دختر آبی

مهمان برنامه:
دکتر ناهید حسینی – پژوهشگر مطالعات زنان