چارچوب – روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

میهمانان برنامه: اعضای کارگروه زنان شورای مدیریت گذار

گلاله شرفکندی

عفت گوهری

شمیلا نژادهاشمی

سپیده قیاسوند

ناهید دلنواز

کوثر فتاحی

سرگل میرزایی

ترانه آبروش

شبنم شجری زاده

و شاپرک شجری زاده