روانیار | هوش فرهنگی و اجتماعی

هوش فرهنگی و اجتماعی چیست؟
شرایط جامعه و نوع تربیت فرزندان چه تاثیری بر نوع اندیشیدن فرزندان دارد؟
آیا در مناطق محروم جهان، افراد از هوش پایین تری برخوردارند؟
در این هفته از برنامه روانیار دکتر #میترا_بابک در مورد تفاوت میان هوش فرهنگی با نبوغ صحبت می‌کند.