روانیار | نا امیدی

چقدر به تغییر حکومت در ایران امیدوار هستید؟

این امیدواری چگونه به وجود می آید؟

برای تغییر اساسی در سیاست کشور، نیاز به امید فردی داریم یا امید اجتماعی؟

اساسا یک جامعه ی امیدوار چه ویژگی هایی دارد و چگونه حاصل میشود؟

دکتر #میترابابک در برنامه ی این هفته ی #روانیار در مورد امیدواری افردی و اجتماعی صحبت میکند.