رضا مجیدیان از زندان سقز آزاد شد

یک زندانی سیاسی اهل سقز با گذشت دو ماه از دوران محکومیتش از زندان مرکزی این شهر آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هەنگاو”، روز دوشنبە ١۴ مهر ٩٩، رضا مجیدیان، زندانی سیاسی اهل سقز پس از سپری دو ماه از دوران محکومیت چهار ماهە خود، از زندان مرکزی این شهر آزاد شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، با احتساب دوران بازداشت ٢٠ روز از دوران محکومیت رضا مجیدیان باقی ماندە کە بە خاطر شیوع کرونا بخشیدە شدە و بە صورت زود هنگام از زندان آزاد شدە است.  

 این شهروند کُرد روز دوشنبە ١٣ مرداد ٩٩، جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۴ ماهە حبس، خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی کردە بود.

رضا مجیدیان روز دوشنبە ٢۵ بمهن ٩۵، همراه با شش فعال مدنی دیگر اهل سقز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس ۴۵ روز بازداشت با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.

وی بعدها از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام ”همکاری با حزب کوملە کُردستان ایران“ بە تحمل ۶ ماه حبس محکوم، کە از سوی دادگاه تجدید نظر بە ۴ ماه حبس کاهش یافت“.