راهپیمائی اعتراضی کشاورزان خوراسگان و ورزنه در ورزنه برای حقابه زاینده رود

پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷ کشاورزان شرق اصفهان ـ کشاورزان ورزنه و خوراسگان ـ دست به یک اتحاد عمل زدند. کشاورزان خوراسگان به کشاورزان ورزنه پیوستند و ششمین روز متوالی تظاهرات خود در اعتراض به ندادن حقابه از سوی حکومت را در خیابان‌های شهر ورزنه به نمایش گذاشتند.

کشاورزان ورزنه و خوراسگان در ابتدا در ورودی شهر ورزنه تجمع کرده و سپس از آنجا راهپیمایی خود را آغاز کردند.

کشاورزان ورزنه و خوراسگان بیرازی خود را از وعده‌های دروغ و توخالی  روحانی و کابینه‌اش با شعار «مردم دیگه بیدارند از وعده‌ها بیزارند» به نمایش گذاشتند.