روانیار – رابطه های اسیدی | دکتر میترا بابک

رابطه های اسیدی همان روابطی که ممکن است پایه های یک زندگی مشترک را بنا نهد.

آیا از خوبی و بدی مسائل درون یک رابطه آگاهی داریم؟

چه چیز هایی باید از یک رابطه حذف شود تا ماهیت ناسالم بودن آن حذف شود؟