دیالوگ – محمد مصری

اجرا: آزاد مستوفی

تهیه و تولید: شبکه آزادی – شورای دموکراسی خواهان ایران