دیالوگ “قسمت اول” – فرامرز بختیار

اجرا: آزاد مستوفی

تهیه و تولید:

شبکه آزادی – شورای دموکراسی خواهان ایران