دیالوگ – عباس خرسندی

مصاحبه با عباس خرسندی، سخنگوی شورای دموکراسی خواهان ایران

این برنامه توسط شبکه آزادی و شورای دموکراسی خواهان ایران تهیه و تولید میشود.