دیالوگ – خالد حسن پور

مصاحبه با خالد حسن پور عضو رهبری حزب دموکرات کردستان

اجرا: آزاد مستوفی

این برنامه توسط شبکه آزادی و شورای دموکراسی خواهان ایران تهیه و تولید شده است.