دیالوگ – حافظ فاضلی

مصاحبه با حافظ فاضلی، عضو دفتر سیاسی حزب تضامن(همبستگی)