دو کولبر در منطقه مرزی الند خوی کشته شدند

شامگاه پنج شنبە دو کولبر کرد در منظقه مرزی الند شهرستان خوی با شلیک مستقیم نیروهای مرزی بە قتل رسیدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، شامگاه پنج شنبە ٨ خرداد ٩٩، نیروهای مرزبانی منطقە مرزی الند شهرستان خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر را بە قتل رساندند.

هویت این دو کولبر محسن درویش زادە و ابراهیم جوردیزج اهل روستای کرکوش از توابع بخش صفائیە شهرستان خوی اعلام شده است.