دو کارگر بازداشت شده کنتورسازی آزاد شدند

دو نماینده صنفی کارگران شرکت کنتورسازی ایران که روز گذشته در مقابل دادگستری کل استان قزوین بازداشت شده بودند، با سپردن تعهد آزاد شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز یک شنبه ۲۳ شهریورماه، دو نماینده صنفی کارگران شرکت کنتورسازی ایران که روز گذشته در جریان تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی در مقابل دادگستری کل استان قزوین بازداشت شده بودند با سپردن تعهد آزاد شدند. 

آنها عنوان کردند: “بعدازظهر امروز با موافقت دادستانی، دو کارگر بازداشت شده شرکت کنتورسازی که از نمایندگان کارگری بودند، با سپردن تعهد آزاد شدند”.

گفتنی است کارگران شرکت کنتورسازی ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون به طور مستمر نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی و ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی کارخانه تجمع اعتراضی برگزار می کنند.